Konfirmation

Enligt Svenska kyrkan handlar konfirmation om Gud, livet och det du tycker är viktigt. När en person fyller 14 år får han/hon en inbjudan till konfirmation av Svenska kyrkan. Själva ordet betyder bekräftelse och hör ihop med dopet som med stor sannolikhet skedde när du var nyfödd. Dock behöver man inte vara döpt för att börja i en konfirmationsgrupp utan man kan också döpas under konfirmationstiden. Svenska kyrkans statistik visar att 28 procent av alla 15-åringar konfirmerades under 2015. Detta är en minskning från 1995 då siffran var 51 procent av alla 15-åringar och den högsta siffran 80 procent år 1980.

Konfirmation kan se ut på olika sätt

Konfirmationstiden kan skilja sig beroende på vad tonåringen väljer. Man kan välja att följa sin grupp regelbundet under ett läsår. Ni kan träffas varje vecka eller en helg i månaden. Det finns även konfirmationsläger om det är något som är av intresse i stället. Oavsett om man åker på läger eller träffas regelbundet kommer man att prata om stora som små frågor. Frågor som behandlas under konfirmation kan handla om allt mellan himmel och jord. Man kan prova nya saker och aktiviteter tillsammans och få kunskap om vad Bibeln och Psalmboken innehåller och hur man kan sätta det samman med vårt liv idag.

Konfirmationsundervisningen kan ledas av många människor från Svenska kyrkan som till exempel präster, pedagoger, musiker eller unga ledare som kan hjälpa till med olika delar. De är där för att svara på frågor som man kan ha som ung människa. Många uppskattar tiden när man konfirmeras för att man får nya vänner och att man har lärt sig mer om Gud, Jesus, livet för sig själv och andra samt världen. Konfirmation kan göra att man blir nyfiken på kyrkan och den kristna tron eller så får man en god allmänbildning om allt som handlar om vara kristen och vad det innebär.

Konfirmation avslutas med en konfirmationsgudstjänst.

Konfirmation och konfirmationsgudstjänst

Konfirmationens höjdpunkt och sista avslutande del är konfirmationsgudstjänsten. Då brukar man samlas i kyrkan och bjuda in familj, släkt och vänner för att fira konfirmanderna och bevittna gudstjänsten och konfirmation. Själva konfirmationsgudstjänsten kan se ut på olika sätt beroende på hur ledaren och konfirmanderna har bestämt hur de vill göra. Det finns dock delar som alltid kommer att ingå. Konfirmanderna ska hålla i en redovisning som de har förberett själva. Trosbekännelsen ska finnas med eftersom den sammanfattar den kristna tron. Man har läst trosbekännelsen i snart 1 700 år. Det ska finnas bön med handpåläggning där Guds välsignelse läggs över dig och dina vänner.

Konfirmation och dess gudstjänst ska också innehålla sändning för att markera att de som konfirmeras sänds ut i världen för att göra den till en bättre sådan för dig själv och andra. Om du har dyslexi eller läs-och skrivsvårigheter som konfirmand, kommer både undervisning och redovisningsform att anpassas så att det blir så bra som möjligt. För de som har ett annat modersmål erbjuder Svenska kyrkan också konfirmation på finska, samiska och teckenspråk. Om man inte blev konfirmerad som tonåring och vill ha möjlighet att bli det i vuxen ålder, kan man göra så i Svenska kyrkans regi. Om man inte vill gå och samtala i en grupp för vuxna, finns det möjlighet att konfirmeras enskilt. Innan själva konfirmationen sker, samtalar du med en präst vid tillfällen innan konfirmationsgudstjänsten äger rum.

Konfirmation och konfirmationsgudstjänst

Konfirmation är först och främst för ungdomar från 14 år och äldre. Om man vill konfirmeras som vuxen finns det möjlighet att göra det också. Konfirmationstiden kan se olika ut beroende på vad man har valt. Man kan läsa regelbundet med en grupp eller så kan man välja att åka på konfirmationsläger, både i Sverige och utomlands. Om du har ett annat modersmål än svenska, kan undervisningen också ske på finska, samiska eller teckenspråk. Själva avslutningen på konfirmationen sker genom en konfirmationsgudstjänst. Där bjuder man in familj, släkt och vänner för att fira avslutandet av konfirmation. Vissa obligatoriska delar är med under gudstjänsten, annars kan ledare och konfirmander besluta själva hur det ska gå till i kyrkan.