Blentarps församling

Blentarps församling är en församling som tillhör Svenska kyrkan och denna församling har anor från medeltiden. Som en del av Svenska kyrkan strävar de efter att vara inkluderande och välkomnande, en plats dit alla kan komma oavsett trosinriktning och sexuell läggning. Blentarps församling är engagerade i internationellt arbete och migration. De samlar årligen in pengar till utsatta människor över hela världen och är på så vis delaktiga i att sprida ljus och trygghet långt utanför stiftet som de tillhör. De vill efterleva det kristna kärleksbudskapet och praktisera medmänsklighet. Medmänskligheten ska vara en del av församlingslivet i vardagen och en ledstjärna som driver församlingens utåtriktade arbete för att på så vis göra kyrkans roll i världen konkret.

Blentarps församling i Lunds stift

Blentarps församling är en jordnära kyrka

Blentarps församling tror på en allsmäktig Gud som är stor nog att omfatta alla människor och månar om varje människa enskilt. De tror på en Gud som är stor nog att se sådant som ingen annan ser. En Gud som hör dig när du gråter och svarar när du ber. Församlingens roll är att vara välkomnande och kyrkans dörrar ska stå öppna för den som söker. De anställda i församlingen ska finnas till för den som vill samtala, finnas för den som behöver hjälp och råd. Blentarps församling sätter tron i arbete genom sin närvaro i vardagen och vill att deras arbete ska vara präglat av en jordnära medmänsklighet.

Det ska vara enkelt att besöka kyrkan och Blentarps församling har som ambition att vara tillgänglig även för den som inte har en gudstro. Att erbjuda en stunds gemenskap och en plats där man kan lämna sina bekymmer för en stunds samvaro. Blentarps församling är även en plats för meditation och vila. Församlingen välkomnar dig som vill samtala med någon. De anställda har tystnadsplikt. Några av kyrkans diakonala uppgifter är själavård och att finnas till som stöd i svåra tider. Kyrkan vill göra Gud närvarande och levande genom att vara hans händer här på jorden i glädjestunder såväl som under sorg.

Kyrkan i vardagen

Kyrkobyggnaden i Blentarps församling är mycket vacker och den ligger naturskönt belägen i Blentarp i Sjöbo kommun, Lunds stift. Byggnaden i sig är vacker och inuti kyrkan finns också mycket att se för den som är intresserad av kyrkohistoria. Personalen kan visa dig runt och berätta om de medeltida föremålen som finns bevarade i kyrkan. För den historiskt intresserade kan ett besök i Blentarp vara spännande av flera anledningar. Det finns fornlämningar i området och man har bland annat funnit ett tiotal boplatser från stenåldern i trakterna. Namnet Blentarp har medeltida anor och är sprungit ur namnet Blenterop som byn kallades första gången år 1491.

Blentarps församling strävar efter att vara en modern kyrka, trots sitt medeltida ursprung. En kyrka som ligger i framkant när det gäller den utveckling som sker av en ökad population med mångkulturella inslag. De är stolta över sina medeltida rötter men vill ligga i framkant när det gäller det nya Sverige som växer fram till följd av förändringarna i omvärlden. De ser mångkulturen som ett berikande inslag och som kyrka är de öppna för nya influenser. De inbjuder gärna till kulturellt utbyte och nya bekantskaper. Religionen ska inte vara ett hinder som står i vägen för utvecklingen i Blentarps församling.

Nya influenser för tillväxt

Blentarps församling har som ambition att vara en del av världssamfundet. De människor som kommer till kyrkan bringar nya influenser utifrån och det finns mycket att lära av dem. Oavsett sexuell läggning, bakgrund, historia och härkomst så är vi alla en del av skapelsen och därför är kyrkan en plats i förändring. Utan nya intryck och influenser utifrån så stannar utvecklingen och en kyrka som motsätter sig förändringar är en kyrka i stagnation. En kyrka som slutar förändras förlorar sitt liv och det är en kyrka som Gud övergett. Jesus sa: ”Jag är Vägen, Sanningen och Livet”. Liv innebär förändring och därför välkomnas även det okända. Blentarps församling är öppen för att lära och på så vis växa som kyrka. En kyrka som stänger ute nya influenser stänger ute Gud.

Blentarps församling är en plats för alla årstider och alla högtider. Kyrkan är en plats för glädje och för sorg. För många kan kyrkan tyckas skrämmande i sin högtidlighet men församlingen vill avlägsna sig från denna otillgänglighet. Kyrkan ska vara en inkluderande plats, och därför bjuds alla in som vill bli en del av gemenskapen och kyrkans vardag. Den som vill får gärna komma och hjälpa till i det vardagliga arbetet i kyrka och på kyrkogård. Till det praktiska arbetet behövs alltid en hjälpande hand och det kan vara trevligt när man är flera som tar sig an de vardagliga uppgifterna. Tillsammans krattar de gångar, rensar ogräs och mycket annat sånt som hör vardagen till. Församlingen är även öppen för nya idéer och förslag på aktiviteter.

Välkommen till oss

Blentarps församling välkomnar alla till kyrkan, gamla medlemmar som nya bekantskaper. Det var någon som sade att en av kyrkans viktigaste uppgifter är att vara en välkomnande plats för syndare och inte ett museum för helgon. Församlingen tror att man blir inkluderande genom att vara mänsklig. Ingen är perfekt och det är det som är så härligt. Det är det enda vi med säkerhet har gemensamt – att ingen av oss är felfri. Livet blir lättare när vi människor med fel och brister finner gemenskap hos varandra, stöttar varandra och gläds med varandra som när man gör sitt bästa tillsammans. Så ska kyrkan fungera och församlingen i Blentarp hoppas att du känner dig varmt välkommen till dem.